Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NNRB

Artikel 1: Lidmaatschap
1. Het bestuur bepaalt wie er wordt toegelaten als lid van NNRB.
2. Lid worden is alleen mogelijk als het inschrijfformulier volledig naar waarheid is ingevuld.
3. Als lid van NNRB kunnen worden toegelaten:
a. Natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
b. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.
c. Afdelingen van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.
4. Ereleden zijn leden die zich jegens de NNRB bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
5. Ereleden kunnen worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Artikel 2: Rechten en verplichtingen
1. De leden zijn gehouden:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van
het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven.
b. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid voor leden
1. Voor NNRB leden is deelname in alle activiteiten via NNRB of activiteiten van NNRB geschiedt voor eigen risico. NNRB is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de NNRB leden mocht lijden als gevolg van de deelname.
2. Tevens is NNRB niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
3. Alle leden van NNRB dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan alle activiteiten via NNRB.
4. Elk lid verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid voor alle activiteiten via NNRB.
5. Alle leden vrijwaarden NNRB voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de NNRB leden toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot activiteiten via NNRB.
6. Alle leden dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
7. Ouders van minderjarigen zijn compleet verantwoordelijk voor hun kind in alle activiteiten via NNRB of activiteiten van NNRB.
Artikel 4; Beeldmateriaal
1. NNRB leden geven NNRB toestemming voor openbaarmaking van tijdens en/ of rond activiteiten van NNRB of via NNRB gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop het lid zichtbaar is.
2. NNRB houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een lid gemaakt is tijdens een activiteit van NNRB of via NNRB, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 5: Persoonsgegevens
1. De door het lid verstrekte persoonsgegevens worden door NNRB opgenomen in een bestand.
2. Het lid verleent toestemming aan NNRB tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan het lid. Het is het lid ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzonden van informatie door NNRB of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna NNRB dat verzonden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
3. Het lid verleent toestemming aan NNRB tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Straffen
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in de strijd is met de wet dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. A. In geval van overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen
worden opgelegd:
a. berisping
b. schorsing
c. royement (ontzetting uit lidmaatschap)
d. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
e. ontzegging van het recht om in één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen.
B. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden meegedeeld.
C. Een opgelegde straf wordt in het clubblad gepubliceerd.
3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
4. A. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
B. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig
mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst en met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
5. Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na
Ontvangst van deze kennisgeving in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 7: Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het lid;
b. opzegging door de vereniging;
c. royement
d. overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. Royement kan alleen worden uitgesproken op de in artikel 6 lid 4 genoemde gronden
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen in de statuten genoemd;
b. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit
artikel bepaalde.
b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
– wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
– binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zij omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen.
– binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het boekjaar volgens op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in gevallen, als bedoeld in lid 3 en 4.